Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Đất nước của tôi là trái đất


"Đất nước của tôi là trái đất, và tôi là một công dân của thế giới"
(My country is the earth, and I am a citizen of the world.)

Danh ngôn của Eugene V. Debs (1855-1926) nhà lãnh đạo Chủ nghĩa Xã hội ở Mỹ.  

Eugene Victor "Gene" Debs (5 tháng 11 năm 1855 - ngày 20 tháng 10 năm 1926) là một  nhà lãnh đạo Đảng Xã hội Chủ nghĩa người Mỹ, một trong những thành viên sáng lập của nghiệp đoàn công nhân công nghiệp thế giới (IWW hoặc Wobblies).  Ông năm lần là ứng cử viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Mỹ cho chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ . [1] Thông qua ứng cử tổng thống và những công việc của ông đã làm để bảo vệ quyền lợi cho người lao động, Debs đã trở thành một trong những người nổi tiếng nhất của chủ nghĩa xã hội sinh sống tại Hoa Kỳ (xem thêm).

Một trong những câu nói khác rất nổi tiếng của ông:
"I am not a... leader. I don't want you to follow me or anything else. I would not lead you into this promised land if I could, because if I could lead you in, someone else could lead you out." (Tạm dịch: "Tôi không phải là một ... lãnh đạo. Tôi không muốn bạn làm theo tôi hoặc bất cứ điều gì khác ... Tôi sẽ không dẫn bạn vào vùng đất hứa này nếu tôi có thể, bởi vì nếu tôi có thể dẫn bạn vào thì người khác cũng có thể dẫn bạn ra ngoài" hoặc một cách dịch khác tùy theo ngữ cảnh  "Tôi không phải là ... Thầy của em. Tôi không muốn em làm theo tôi hoặc bất cứ điều gì khác ... Tôi sẽ không dẫn em vào vùng đất hứa này nếu tôi có thể, bởi vì nếu tôi có thể dẫn em vào thì người khác cũng có thể dẫn em ra ")
 

Và một danh ngôn của Eugene V. Debs : "The most heroic word in all languages is revolution."(Từ anh hùng nhất trong tất cả các ngôn ngữ cách mạng). Viết tới đây tôi nhớ đến một câu chuyện khác, một con người khác, đó là tác phẩm  "Đường Cách mệnh" của Hồ Chí Minh.

Hoàng KimTài liệu tham khảo:

Classic Quotes by Eugene V. Debs (1855-1926) US Socialist Leader

"My country is the earth, and I am a citizen of the world."

"I am not a... leader. I don't want you to follow me or anything else. I would not lead you into this promised land if I could, because if I could lead you in, someone else could lead you out."

"The most heroic word in all languages is revolution."

"Those who produce should have, but we know that those who produce the most - that is, those who work hardest, and at the most difficult and most menial tasks, have the least."

"I'd rather vote for something I want and not get it than vote for something I don't want, and get it."

Nguồn: ArcaMax

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét