Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

Ngôi nhà cũ của DarwinDown
House là ngôi nhà cũ của nhà tự nhiên học người Anh Charles Darwin và gia đình ông. Tại nơi này Darwin đã làm việc về thuyết tiến hóa bởi chọn lọc tự nhiên và nhiều thí nghiệm khác.


emeghration:
The Home of Charles Darwin,  Down House. Kent, England.
This is the greenhouse where Darwin grew all those snow peas and developed his theory of Natural Selection, as well as many other experiments.
134,986 notes

Kinh Dịch xem chơi,
365 ngày mê mãi.
Sách Nhàn đọc giấu,
câu có câu không.

Trước đèn bảy trăm năm,
thăm thẳm một góc nhìn.
Hoàng Kim