Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

Nhớ CIMMYT


  1. "Đi khắp quê người để hiểu đất quê hương"  Hannibal Muhtar và Hoàng Kim 1988  http://thovanhoangkim.blogspot.com/2014/11/i-khap-que-nguoi-e-hieu-at-que-huong.html


  1. ourwildways:
    Foggy Roads by Gary Parker Photography on Flickr.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét